Home » Porady prawne – Biała Podlaska » Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

  • analiza dokumentacji przetargowej udostępnionej przez zamawiającego (SIWZ, załączniki);
  • sporządzanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert przetargowych;
  • kompleksowa pomoc prawna w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączników w tym projektu umowy z Wykonawcą;
  • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
  • pomoc przy badaniu i ocenie ofert;
  • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej;
  • przeprowadzanie audytów postępowań oraz kontroli ex-ante;