Home » Porady prawne – Biała Podlaska » Kredyty „frankowe” – Pomoc prawna – Biała Podlaska

Kredyty „frankowe” – Pomoc prawna – Biała Podlaska

C&D Czerkies i Dec Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Białej Podlaskiej, w zakresie świadczonych usług prawnych, zajmuje się tematyką tzw. kredytów frankowych (frankowiczów). Prowadzimy „sprawy frankowe” nie tylko w Białej Podlaskiej, ale również na terenie całego kraju. Reprezentujemy kredytobiorców w procesach sądowych przeciwko bankom, zarówno przy roszczeniach wynikających z kredytów indeksowanych kursem CHF, jak i kredytów denominowanych do CHF.

Procesy sądowe przeciwko bankom, których przedmiotem są kredyty frankowe, należą do jednych z najtrudniejszych spraw, które wymagają ich prowadzenia przez doświadczonych i posiadających wysoki poziom wiedzy w tym zakresie, prawników. Skuteczna argumentacja przed sądem jest elementem kluczowym w tego typu sprawach, a jej podniesienie możliwe jest również dzięki obyciu w podobnych sprawach i biegłości w analizowaniu dokumentów, przede wszystkim umów o kredyty frankowe.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy kredyt frankowy jest konstrukcyjnie wadliwy. Nasza kancelaria prawnicza w Białej Podlaskiej świadczy specjalistyczną pomoc prawną „frankowiczom” (kredytobiorcom kredytów we frankach), której celem jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu (unieważnienia umowy kredytu) lub jeżeli to niemożliwe – „odfrankowienie” kredytu (uznania jego złotowego charakteru).

Podstawą roszczeń przeciwko bankom, w przypadku kredytów frankowych, są przede wszystkim zarzuty stosowania przez banki w umowach zawieranych
z konsumentami, niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych). Niejednokrotnie, pomocniczo podnoszone są  również zarzuty dotyczące stosowania przez banki nieuczciwych praktyk rynkowych oraz sprzeczności umowy z wymaganiami konstrukcyjnymi umowy kredytu.

Konsekwencją stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego jest to, że wszystkie świadczenia spełnione w związku z taką umową są świadczeniami nienależnymi (spełnionymi bez podstawy prawnej). W efekcie tego, bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy wszystkie zapłacone przez niego raty kapitału, odsetek, opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe, a więc wszystkie te kwoty, które kredytobiorca tytułem wykonania takiej nieważnej umowy na rzecz banku na przestrzeni lat zapłacił.

Pełne zaangażowanie prawników z naszej kancelarii w Białej Podlaskiej, indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy oraz najwyższa staranność w zakresie świadczonych usług prawnych – to fundamentalne zasady, jakimi kierujemy się przy prowadzeniu spraw frankowych dla naszych klientów.

Przed każdorazowym przyjęciem sprawy do prowadzenia, której przedmiotem jest kredyt we frankach, prawnicy w naszej kancelarii dokonują szczegółowej weryfikacji umowy kredytowej (postanowień w niej zawartych) oraz wyliczenia wysokości ewentualnych roszczeń. Na jej podstawie przedstawiana jest strategia procesowa obejmującą alternatywnie, bądź dochodzenie przed Sądem stwierdzenia nieważności umowy „frankowej” lub eliminacja z niej klauzul niedozwolonych tzw. abuzywnych.

Informujemy również o ewentualnych kosztach na wypadek nie uwzględnienia przez Sąd powództwa. Umożliwia to Klientowi podjęcie świadomej decyzji odnośnie zaangażowania się w proces sądowy opartej nie tylko na możliwych do uzyskania korzyściach, ale i ekonomicznym ryzyku wszczęcia postępowania sądowego, którego przedmiotem są kredyty CHF.