Home » Porady prawne – Biała Podlaska » Prawo administracyjne – Biała Podlaska

Prawo administracyjne – Biała Podlaska

Prawo administracyjne to zbiór norm określających stosunki administracyjnoprawne między organami administracji państwowej a innym podmiotem (osobą fizyczną/prawną, innym organem administracyjnym, jednostką niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną).

Charakterystyczna dla tego działu prawa jest nierównorzędność podmiotów – organ administracji publicznej dysponuje uprawnieniami władczymi w stosunku do innych podmiotów. Wyjątkiem od tej reguły są stosunki wewnętrzne pomiędzy dwoma organami administracyjnymi. Władztwo administracyjne to cecha odróżniająca stosunki administracyjnoprawne od cywilnoprawnych, w których znajdują zastosowanie normy prawa cywilnego.

Źródłami prawa administracyjnego są:

  • Konstytucja RP;
  • ratyfikowane umowy międzynarodowe;
  • ustawy;
  • rozporządzenia;
  • akty prawa miejscowego;
  • akty prawne stanowione przez organy unijne.

Podział prawa administracyjnego

Powyższy dział prawa dzieli się na prawo administracyjne formalne i materialne. Prawo formalne to zbiór norm określających zasady postępowania obu stron stosunku administracyjnoprawnego, a tym samym wykluczających samowolne działanie organów administracji publicznej. Prawo administracyjne materialne wskazuje strukturę i kompetencje poszczególnych organów administracyjnych, a także wyznacza prawa i obowiązki podmiotów.

Czynności podejmowane przez kancelarię w ramach prawa administracyjnego

W naszej kancelarii prawnej z siedzibą w Białej Podlaskiej podejmujemy się szerokiego zakresu czynności z obszaru prawa administracyjnego. Wśród realizowanych przez nas działań znajdują się m.in.:

  • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych (przed organami I i II instancji) oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym);
  • świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – reprezentowanie inwestorów w toku całego procesu inwestycyjnego od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy do ostatecznego odbioru lub pozwolenia na użytkowanie;
  • doradztwo w zakresie prawa gospodarki nieruchomościami (wywłaszczenia, odszkodowania, podziały i scalenia);
  • reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.