Home » Porady prawne – Biała Podlaska » Prawo pracy – Biała Podlaska

Prawo pracy – Biała Podlaska

Prawo pracy zawiera przepisy regulujące prawa oraz obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. Wśród głównych zasad dotyczących świadczenia pracy wyróżnia się m.in. powszechne prawo do podjęcia pracy, obowiązek pracodawcy poszanowania dóbr osobistych pracownika, prawo do godziwego wynagrodzenia, swobodę nawiązywania stosunków pracy czy brak dyskryminacji w zatrudnieniu. Współpracujemy zarówno z pracownikami, jak i pracodawcami. Przedsiębiorcom proponujemy także usługi z zakresu prawa gospodarczego.

Nadrzędne źródło prawa pracy

Podstawowym dokumentem regulującym stosunki prawne między pracodawcą a pracownikiem jest ustawa Kodeks pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. Jej tekst ujmuje zagadnienia takie jak:

 • dopuszczalne formy zatrudnienia;
 • równouprawnienie w zatrudnieniu;
 • świadczenia przysługujące pracownikowi w okresie czasowej niezdolności do pracy;
 • czas pracy i jego rozkład, praca w godzinach nadliczbowych;
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem;
 • zatrudnianie pracowników młodocianych.

W ramach praktyki w kancelarii prawnej w Białej Podlaskiej kompleksowo zajmujemy się zarówno sprawami indywidualnego prawa pracy jak i zbiorowego prawa pracy.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Ściśle związane z prawem pracy jest również prawo ubezpieczeń społecznych. Obejmuje ono regulacje dotyczące m.in. terminów, zasad i trybu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, ustalania podstawy wymiaru składek, organizacji działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu ubezpieczeń Społecznych, przedawnienia roszczeń z tytułu składek na poszczególne rodzaje ubezpieczenia społecznego, świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem, zagadnień związanych z uprawnieniami pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach. Nadrzędnie obowiązującym w obrębie tego działu aktem prawnym jest Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dn. 13 października 1998 r. W ramach obowiązujących przepisów funkcjonuje:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie chorobowe (w razie choroby lub macierzyństwa);
 • ubezpieczenie wypadkowe (z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej).

W zależności od sytuacji zawodowej czy społecznej obywatela owe ubezpieczenia mogą być obowiązkowe lub dobrowolne. Jako radcy prawni udzielamy profesjonalnych porad dotyczących sytuacji ubezpieczeniowej klienta bądź pracowników zatrudnianych przez klienta – również w języku angielskim.

Sprawy ZUS – Biała Podlaska

Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw ZUS w Białej Podlaskiej. Są to postępowania odwoławcze od decyzji wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczących np. odmowy wypłaty świadczeń czy nieprawidłowości w wysokości należnego świadczenia. Termin na wniesienie odwołania to 1 miesiąc od doręczenia decyzji, dlatego tak istotne jest szybkie podjęcie czynności prawnych. Sprawy przeciwko ZUS rozstrzygane są przez sąd okręgowy lub, wyjątkowo, rejonowy.

Czynności prawne podejmowane w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne – również w obszarze prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Nie tylko reprezentujemy klientów w sprawach sądowych, ale podejmujemy się także mediacji między zatrudniającym a związkami zawodowymi czy bieżącą współpracą z podmiotami gospodarczymi. Zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy;
 • audyty prawno-pracownicze;
 • zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa;
 • nierówne traktowanie w zatrudnieniu (mobbing, dyskryminacja);
 • zwolnienia pracowników indywidualne i grupowe;
 • relacje ze związkami zawodowymi;
 • przejścia zakładów pracy;
 • spory sądowe;
 • zatrudnianie i zwalnianie kadry menedżerskiej;
 • delegowanie pracowników (w kraju i za granicę);
 • oddelegowanie pracowników zagranicznych do Polski;
 • zezwolenia na pracę;
 • ochrona danych osobowych;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych;
 • pracownicze prawa autorskie;
 • relacje z ZUS, US, GIODO, PIP, ITD.