Home » Porady prawne – Biała Podlaska » Prawo gospodarcze – Biała Podlaska

Prawo gospodarcze – Biała Podlaska

Przez prawo gospodarcze rozumie się zespół norm regulujących status prawny przedsiębiorcy, a także jego stosunki z kontrahentami, jakimi mogą być inni przedsiębiorcy lub konsumenci. Niniejsza gałąź prawa normuje również stosunki między przedsiębiorcą a organami państwowymi. W zakres prawa gospodarczego wchodzi prawo gospodarcze publiczne oraz prawo gospodarcze prywatne.

  • Prawo gospodarcze publiczne – określa zakres oddziaływania organów państwowych na gospodarkę, reguluje obowiązujący ustrój gospodarczy, a także normuje formy prawne wykonywania działalności.
  • Prawo gospodarcze prywatne – dotyczy regulacji czynności podejmowanych między równorzędnymi ich uczestnikami, tj. przedsiębiorcą i kontrahentem.

Czynności podejmowane przez kancelarię w ramach prawa gospodarczego

Nasza kancelaria prawna świadczy profesjonalne usługi z zakresu prawa gospodarczego, współpracując zarówno z właścicielami przedsiębiorstw, jak i konsumentami. Wśród podejmowanych przez nas działań wyróżnić można m.in.:

  • konstruowanie projektów umów i innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością;
  • udział w negocjacjach z kontrahentami;
  • przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością spółek prawa handlowego (m.in uchwał organów, regulaminów, statutów, umów);
  • postępowania restrukturyzacyjne, naprawcze i upadłościowe podmiotów gospodarczych;
  • windykacja należności;
  • stała obsługa prawna przedsiębiorstw;
  • tzw. „kredyty frankowe”.

Polskie źródła prawa gospodarczego

Normy prawa gospodarczego określone zostały m.in. w Kodeksie spółek handlowych. Ustawa ta normuje tworzenie, funkcjonowanie, rozwiązywanie, a także łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. W stosunku do spółek cywilnych, znajdują zastosowanie przepisy prawa cywilnego. Wykonywanie działalności gospodarczej jest normowane również przez ustawę Prawo przedsiębiorców – akt prawny wchodzący w skład Konstytucji Biznesu. Dokument reguluje m.in. prawa i obowiązki przedsiębiorców.