Home » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej www.cdkrp.pl jest „C&D Czerkies i Dec Kancelaria Radców Prawnych” sp. p. z siedzibą w Białej Podlaskiej, przy ul. Krzyżanowskiego 8., adres mailowy: kancelaria@cdkrp.pl (dalej: Kancelaria).
 1. Dane osobowe są zachowane w poufności, oraz zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.), oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • treść wiadomości,
 • temat wiadomości,
 • adres IP
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
 • w celu komunikacja z użytkownikiem strony internetowej,
 • w celu wykonywania umów zawieranych przez użytkownika z Kancelarią;
 • w celu współpracy z dostawcami Kancelarii;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii,
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię.
 1. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody użytkownika.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z wykonaniem umowy, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 1. W przypadkach określonych prawem, Użytkownik ma prawo do:
 • domagania się dostępu do swoich danych osobowych,
 • domagania się poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych,
 • wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych,
 • domagania się zawężenia zakresu, w jakim przetwarzam Twoje dane osobowe,
 • domagania się przeniesienia Twoich danych osobowych
 • złożenia skargi do organu regulacyjnego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy Kancelarii (w tym podmiot świadczący usługi IT, podmiot świadczący usługi kadrowo – płacowe).
 1. W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie.